• Historia naszej szkoły

   • Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie istnieje już 58 lat. Powołanie szkoły zostało potwierdzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 29 stycznia 1964 roku z mocą obowiązującą od 1 września 1963 roku. W roku szkolnym 1963/1964 utworzono dwie klasy dziennego technikum mechanicznego o specjalności obróbka skrawaniem i dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz. Naukę kontynuowali również słuchacze, powołanego w 1961 roku, technikum mechanicznego dla pracujących, także o specjalności obróbka skrawaniem. Zajęcia praktyczne odbywały się w warsztatach zasadniczej szkoły zawodowej.
    Słuchacze tego technikum jako pierwsi zdawali egzamin maturalny, w maju 1964 roku w nowym gmachu szkoły.
    Stopniowo szkoła rozbudowywała się – w 1964 roku powstały nowe kierunki kształcenia: profil ogólnoekonomiczny i specjalność obróbka plastyczna.
    8 marca 1964 roku ówczesny Minister Oświaty nadał Technikum Mechanicznemu w Pleszewie imię Karola Świerczewskiego.
    Pierwsza matura dziennego, pięcioletniego technikum mechanicznego odbyła się w 1968 roku.
    W roku szkolnym 1970/1971 powstała poraz pierwszy klasa trzyletniego technikum mechanicznego o specjalności budowa maszyn na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, jednocześnie w technikum młodzieżowym wygasła specjalność ogólnoekonomiczna.
    Lata siedemdziesiąte to okres dynamicznego rozwoju szkoły i warsztatów szkolnych. Od 1 września 1975 roku Technikum Mechaniczne w Pleszewie przekształcone zostało w Zespół Szkół Zawodowych im. Karola Świerczewskiego. Rezygnacja z patrona Szkoły i skreślenie jego imienia z jej nazwy nastąpiło na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 4 października 1990 roku. Od 7 listopada 1990 roku nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Pleszewie.
    W roku szkolnym 1986/1987 do szkoły uczęszczało łącznie ponad 700 uczniów szkół dziennych i wieczorowych, powstało liceum krawieckie, a w ramach zasadniczej szkoły zawodowej klasa w zawodzie ślusarz – spawacz. W kolejnych latach powstawały: technikum samochodowe, technikum mechaniczne o specjalności budowa maszyn, kierunki kucharz i krawiec, technikum odzieżowe, liceum handlowe i liceum ekonomiczne, a w roku 2002 trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum (technik ekonomista, technik mechanik, technik technologii odzieży), dwuletnia zasadnicza szkoła zawodowa – kucharz małej gastronomii. 1 września 2003 roku powstało liceum ogólnokształcące. Równolegle funkcjonowały ż szkoły dla dorosłych: technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk i technik technologii żywienia. W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.
    Obecnie w Szkole uczy się 708 uczniów w 25 oddziałach o kierunkach: technik mechatronik, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik fotografii i multimediów.